آقای علیرضا نوحسینی
مدیرخدمات پرستاری

آقای رضا گلستانی فر
سوپروایزربالینی

آقای ایمان سلطانی
سوپروایزر بالینی

خانم وجیهه عنایتی
سوپروایزر بالینی

آقای محسن محمد زاده
سوپروایزر آموزشی

خانم فاطمه اکبری
سرپرستار بخش ICU

خانم سعیده شاه بیکی
سرپرستار بخش NICU

خانم مریم بیکی
سرپرستار بخش
CCU 


خانم حمیده نوکندی
سرپرستار بخش داخلی

خانم مریم نیک بین
سرپرستار بخش جراحی

خانم مریم مودی
سرپرستار بخش زنان وزایمان

خانم مریم حدادی
سرپرستار بخش کودکان

خانم سمانه کفاش زاده
سرپرستار بخش زایشگاه

آقای محمد سلطان پور
سرپرستار اتاق عمل

آقای محمد آفتابی
سرپرستار بخش اورژانس

آقای محمد کوثری
سرپرستار بخش دیالیز

آقای یونس گنجعلی
سرپرست آزمایشگاه

خانم عصمت علی زاده
سرپرست  رادیولوژی

خانم مریم عظیمی
سرپرست فیزیوتراپی

آقای مصطفی ادیبی فر
سرپرست داروخانهآقای امین درویش زاده
واحد بینایی سنجی

خانم سحر ریاسی
واحد شنوایی سنجیتلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986