سرکار خانم سعیده شاه بیکی
مدیرخدمات پرستاری

آقای رضا گلستانی فر
سوپروایزربالینی

آقای ایمان سلطانی
سوپروایزر بالینی

خانم وجیهه عنایتی
سوپروایزر بالینی

 

 

آقای محسن محمد زاده
سوپروایزر آموزشی

خانم فاطمه اکبری
سرپرستار بخش ICU

زهره حسینی
سرپرستار بخش NICU

خانم مریم بیکی
سرپرستار بخش
CCU 

 

 

 

خانم حمیده نوکندی
سرپرستار بخش داخلی

خانم مریم نیک بین
سرپرستار بخش جراحی

خانم رقیه رضایی
سرپرستار بخش زنان وزایمان

آقای سید علی عبدرحیمی
سرپرستار بخش کودکان

 

 

خانم ام البنین اکبری بمرود
سرپرستار بخش زایشگاه

آقای محمد سلطان پور
سرپرستار اتاق عمل

آقای اسحاق پیراسته
سرپرستار بخش اورژانس

آقای محمد کوثری
سرپرستار بخش دیالیز

 

 

خانم عالیه ابوالقاسمی
سرپرست آزمایشگاه

خانم عصمت علی زاده
سرپرست  رادیولوژی

خانم مریم عظیمی
سرپرست فیزیوتراپی

آقای دکتر صولتی
سرپرست داروخانه

 

 

آقای امین درویش زاده
واحد بینایی سنجی

خانم سحر ریاسی
واحد شنوایی سنجی

 

 

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986