سرکار خانم سعیده شاه بیکی
مدیرخدمات پرستاری

آقای رضا گلستانی فر
سوپروایزربالینی

آقای ایمان سلطانی
سوپروایزر بالینی

خانم وجیهه عنایتی
سوپروایزر بالینی

 

آقای محسن محمد زاده
سوپروایزر آموزشی

خانم وجیهه عنایتی
سرپرستار بخش ICU

زهره حسینی
سرپرستار بخش NICU

خانم ملیحه فدائی
سرپرستار بخش
CCU 

 

خانم ملیحه رخشانی
سرپرستار بخش VIP

آقای  حسین غضنفری
سرپرستار بخش جراحی

خانم رقیه رضایی
سرپرستار بخش زنان وزایمان

خانم زهره باغانی
سرپرستار بخش کودکان

خانم الهام سالکی نیا
سرپرستار بخش زایشگاه

خانم مرضیه دلاور
سرپرستار اتاق عمل

خانم سمیه هژیر مقدم
سرپرستار بخش اورژانس

آقای محمد کوثری
سرپرستار بخش دیالیز

 

آقای محمدرضا راهداری
سرپرست آزمایشگاه

آقای محمود دهقان
سرپرست  رادیولوژی

خانم مریم عظیمی
سرپرست فیزیوتراپی

آقای دکتر صولتی
سرپرست داروخانه

 

 

آقای امین درویش زاده
واحد بینایی سنجی

خانم سحر ریاسی
واحد شنوایی سنجی

 

 

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986