خانم شیوا کاظمی
          مسئول دفتر مدیرعامل

خانم فاطمه سنجری
مسئول امور مالی

آقای حسام ندا
مسئول روابط عمومی

آقای محمد امین رضایی
مسئول فناوری اطلاعات

آقای امیر زنگوئی نیا
مسئول تجهیزات پزشکی

خانم سمیرا شکوفیان
مسئول دفتر بهبود کیفیت

خانم زهرا فیضی
مسئول امور اداری

خانم صدیقه مقدم پور
مسئول مدیریت اطلاعات سلامت

آقای محمد قاسمی
مسئول بهداشت محیط

خانم نادیا طاهری
مسئول بهداشت حرفه ای

خانم الهام چهکندی
مسئول واحد تغذیه

آقای یاسر یاوری
مسئول درمانگاه


آقای کاظم کفاشی
مسئول تدارکات

آقای محسن نوری زاده
مسئول انبار

خانم سپیده حیدری
مسئول اموال


تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986