آقای یاسر یاوری گل
          مسئول دفتر مدیرعامل

آقای جواد مودی

مسئول امور مالی

آقای محمد خزاعی منفرد
مسئول روابط عمومی
آقای محمد امین رضایی
مسئول فناوری اطلاعات

خانم ریحانه شفیعی
مسئول تجهیزات پزشکی
خانم فاطمه چاجی
مسئول دفتر بهبود کیفیت
خانم زهرا فیضی
مسئول امور اداری
خانم مرجان ایلخانی
مسئول مدیریت اطلاعات سلامت

 

آقای رضا چهکندی نژاد
مسئول بهداشت محیط
خانم نادیا طاهری
مسئول بهداشت حرفه ای
خانم الهام احتشام پور
مسئول واحد تغذیه
آقای قاسم وزیر
مسئول درمانگاه

 

 

آقای امیر عربی

مسئول تدارکات

آقای امیر رخشانی
مسئول انبار

خانم تکتم آهنی
مسئول اموال

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986