خانم شیوا کاظمی
          مسئول دفتر مدیرعامل

آقای جواد مودی

مسئول امور مالی

آقای حسام ندا
مسئول روابط عمومی
آقای محمد امین رضایی
مسئول فناوری اطلاعات

 

 
آقای امیر زنگوئی نیا
مسئول تجهیزات پزشکی
خانم مریم حسنی
مسئول دفتر بهبود کیفیت
خانم زهرا فیضی
مسئول امور اداری
خانم بهناز قنبری
مسئول مدیریت اطلاعات سلامت
 

 

 


مسئول بهداشت محیط
خانم نادیا طاهری
مسئول بهداشت حرفه ای
خانم نادیا طاهری
مسئول واحد تغذیه
آقای یاسر یاوری
مسئول درمانگاه
 
 

 

 

آقای امیر عربی

مسئول تدارکات

آقای امیر رخشانی
مسئول انبار

خانم سپیده حیدری
مسئول اموال

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986