بیمارستان میلاد > درباره میلاد > تیم رهبری و مدیریت

  آقای سید محمد دستی گردی
مدیرعامل

آقای دکتر امید حسنی 
قائم مقام مدیرعامل

 

آقای نو حسینی
مدیرخدمات پرستاری

آقای ایمان سلطانی
سوپروایزر بالینی

خانم فاطمه سنجری
مسئول امور مالی

خانم زهرا فیضی
مسئول امور اداری

 

خانم سمیرا شکوفیان
مسئول دفتر بهبود کیفیت

خانم صدیقه طاقتی
مسئول ایمنی بیمار

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986