بیمارستان میلاد > درباره میلاد > تیم رهبری و مدیریت

آقای محمد فرخی

معاونت

خانم متین هاشمی شادمهری

مدیرعامل

خانم  سعیده شاه بیکی
مدیرخدمات پرستاری

آقای ایمان سلطانی
سوپروایزر بالینی

آقای جواد مودی

مسئول امور مالی

خانم زهرا فیضی
مسئول امور اداری

 

خانم فاطمه چاجی
مسئول دفتر بهبود کیفیت

خانم فاطمه چاجی
مسئول ایمنی بیمار

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986