بیمارستان میلاد > درباره میلاد > تیم رهبری و مدیریت

 

 

آقای محمد فرخی

خانم متین هاشمی شادمهری

 

خانم  سعیده شاه بیکی
مدیرخدمات پرستاری

آقای ایمان سلطانی
سوپروایزر بالینی

آقای جواد مودی

مسئول امور مالی

خانم زهرا فیضی
مسئول امور اداری

 

 

خانم مریم حسنی
مسئول دفتر بهبود کیفیت

خانم صدیقه طاقتی
مسئول ایمنی بیمار

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986