بیمارستان میلاد > درباره میلاد > کمیته حسابرسی داخلی
آقای دکتر غلامعلی عابدی
رئیس کمیته حسابرسی

آقای مهدی رضوانیان
دبیر کمیته حسابرسی

آقای ابوالفضل اسلامی
عضو کمیته حسابرسیتلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986