بیمارستان میلاد > درباره میلاد > سیاست های اصلی بیمارستان


سياست هاي اصلي
1.     هم راستايي با سياست هاي کلان سازمان تأمين اجتماعي
2.     تمرکز بر استانداردهاي بيمارستاني
3.     اولويت ايمني بيمار
4.     هدايت بيمارستان در مسير تعالي و بهبود

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986