بخش ICU بیمارستان میلاد دارای 8 عدد تخت فعال که یک عدد مخصوص اطفال (PICU)  می باشد ،دایر است.

بخش مراقبت ویژه، بخشی است مخصوص بیماران بدحال با شرایط بحرانی، که علي‌رغم بيماري‌هاي متعدد زمينه‌اي، امید به زندگی در آنها وجود دارد. در واقع شرایط بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه به گونه ای است که امكان مراقبت و نگهداري از آنها در سایر بخش‌ها و در کنار ديگر  بیماران وجود ندارد.
بخش ICU  مخصوص بیماراني که نیاز به مراقبت های ویژه و خاص دارند از جمله بيماران دچار آسيب هاي مغزي، تصادفي، جراحی و داخلی در این بخش بستری و تحت مراقبت قرار مي گيرند.تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986