آقای دکتر  گرمرودی نژاد رستمی

آقای دکتر مشرقی مقدم

آقای دکتر کیانی مطلق


تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986