بیمارستان میلاد > اعتباربخشی > بهبود کیفیت
 مکان فعلی این واحد ، واقع در طبقه سوم  و تحت نظارت مستقیم مدیریت بیمارستان می باشد. استانداردهای اعتبار بخشی ملی و بین المللی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، در حال اجرا است:

اهم فعالیت های این واحد عبارتند از:

تدوین برنامه استراتژیک
با هدایت تیم مدیریت اجرایی، برنامه استراتژیک تدوین می گردد ، برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تنظیم می گردد. بیانیه رسالت بیمارستان تعیین و در سطح بیمارستان نشر داده می شود . همچنین برنامه های بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تدوین و تصویب می گردد. پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت بصورت مستمر پایش می گردد . در تهیه برنامه بودجه بیمارستان مطابق با برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با همکاران واحد مالی مشارکت می گردد.

تحلیل و پایش شاخص ها
شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان تدوین گردیده است. پایش داده ها ، اطلاعات شاخص ها و برنامه های عملیاتی بصورت ماهانه انجام می گردد و تحلیل شاخص های کارت امتیازی متوازن و سایر شاخص های کلیدی عملکرد در جلسات کمیته پایش و سنجش عملکرد جهت مشارکت مدیران در ارائه اقدامات و مداخلات مدیریتی مطرح می شود.
با عنایت به رعایت حقوق گیرندگان خدمت، رضایتمندي بیماران، همراهان و کارکنان تحلیل و به مسئولان مرتبط جهت بهبود عملکرد انعکاس داده می شود. همچنین به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم، عملکرد سازمان بصورت مدون بررسی و اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان از جمله راهکار های کاهش هزینه ها جمع آوری و تحلیل و راهکارهای علمی و عملی در قالب گزارشات تکمیلی به مسئولین و مدیران ارشد پیشنهاد داده می شود.

کنترل مستندات و مدارک و اصلاح فرآیند
کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک، کدگذاری می گردد. بر بازنگري مستندات و توزیع آن و جمع آوري اسناد منسوخ مطابق با روش اجرایی کنترل مدارك و مستندات نظارت می گردد. فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده و بر فرایندهای سازمانی نظارت و پیشنهاد جهت بهبود روش های سازمانی ارائه می گردد.
خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه تدوین گردیده است. نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان با همکاری واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد شده است. در زمینه ارزیابی عملکرد و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف با کارشناسان واحد اداری همکاری و مشارکت صورت می گردد.

ممیزی داخلی
واحد بهبود کیفیت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای پیاده سازی استانداردها ساماندهی و نظارت می نماید. برنامه ریزی در خصوص انجام بازدید های مدون درون سازمانی انجام می گردد. گزارشات منظم از بازدید ها و ارزیابی های داخلی به منظور ارتقاء نقاط قابل بهبود ، تدوین و به مدیران مربوطه منعکس می گردد ،نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بیمارستان از طریق نرم افزار اعتباربخشی و بازدید های کارشناسان بهبود کیفیت صورت می گیرد.

استفاده از خرد جمعی
جلسات مستمر (ماهانه) رابطین بهبودکیفیت به منظور یادآوری و انتقال مطالب حائز اهمیت اعتباربخشی، استاندارد ها و ... برگزار می گردد. نظارت و ارزیابی تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی با همکاری واحد کمیته های بیمارستانی انجام می گردد.
در راستای ارتقا کیفیت خدمات ، کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت اجرایی بصورت منظم برگزار می گردد. تلاش واحد بر تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی ، علمی و کاربردي با مشارکت مدیران بیمارستان است.
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986