بیمارستان میلاد > اعتباربخشی > ارزش های سازمان

کسب رضایت خالق هستی با پایبندی به :


•    م         مشارکت و کارگروهی     در راستای ارتقای توانمندی کارکنان و توسعه فرهنگ کار تیمی
•    ی         یادگیری و نوع آوری         در راستای تعهد به ارتقاء آموزش سلامت در جامعه
•    ل         لطافت و مهربانی         در راستای توجه به کرامت انسانی و رعایت اخلاق حرفه ای
•    ا         ایمنی بیمار         در راستای بهبود مستمر ارائه خدمات ایمن و کارآمد
•    د         دانش حرفه ای         در راستای ارائه خدمات تخصصی و تعهد به تفکر برنامه ای

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986